verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor verkoop en facturatie


1. Algemene bepalingen

Al onze diensten, facturen en overeenkomsten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk werden vastgelegd en goedgekeurd door TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ. De algemene voorwaarden kunnen evenwel aangevuld of gewijzigd worden met een aantal specifieke voorwaarden.


2. Offertes

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst blijven onze prijsoffertes voor goederen en diensten geldig tot 31 december van het opgestelde jaar. Alle overeenkomsten of bestellingen afgesloten met onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van onze Vennootschap ; de ondertekende bestelling door de Klant vormt echter een onvoorwaardelijke verbintenis van zijnentwege.


3. Uitvoeringstermijn

TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ stelt alles in het werk om de vermelde uitvoerings- en/of levertermijn te respecteren, maar kan niet gehouden worden tot het betalen van enige vergoeding bij eventuele overschrijding van deze termijn die enkel ter informatie wordt meegedeeld.


4. Onderaanneming

TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ heeft het recht haar diensten – behalve voor geaccrediteerde activiteiten – door derden, onder de vorm van fysieke personen of rechtspersonen, in onderaanneming te laten uitvoeren.

 

5. Prijs

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Ze zijn geldig tot 31 december van elk jaar en zijn systematisch geïndexeerd op basis van de consumptieprijsindex op 1 januari van het volgende jaar zonder voordien informatie.


6. Annulatie van de bestelling

In geval van annulatie van de bestelling door de Klant, zijn de reeds uitgevoerde prestaties integraal verschuldigd en tevens een indemniteitsvergoeding van 20 % op de overeengekomen  nog uit voeren prestaties of leveringen.


7. Betaling

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, dient iedere betaling contant te worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Daarenboven zijn de kosten verbonden aan een betaling ten laste van de Klant. Iedere aanvaarding door de Vennootschap van een andere vorm van betaling dan betaling in contanten geeft geen aanleiding tot schuldvernieuwing. Alle gedeeltelijk uitgevoerde leveringen zullen aanleiding geven tot een overeenkomstig factuur. Bij laattijdige betaling zal de Klant van rechtswege en zonder aanmaning gehouden zijn tot het op de verschuldigde bedragen betalen van rente wegens laattijdige betaling tegen een maandelijks tarief van 1%, en dit vanaf de eerste onbetaalde afbetaling of vanaf de eerste dag na het verstrijken van de vervaltermijn. Bovendien zal, bij niet-betaling, een forfaitair bedrag worden aangerekend gelijk aan 10% van de nog openstaande bedragen met een minimumbedrag van 50€.

In overeenstemming met artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002, zal de Klant TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ vrijwaren van alle incassokosten, daaronder begrepen de advocaathonoraria en -kosten en technische adviezen, die TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ zou oplopen volgende een mislukking door de Klant aan een van de door deze voorwaarden opgelegde verplichtingen

Bij niet-betaling binnen de toegestane termijn van één factuur, kan TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ  opteren voor ontbinding van alle lopende overeenkomsten.

TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ behoudt zich het recht voor om, onmiddellijk en zonder aanmaning, per aangetekend schrijven een einde te maken aan de overeenkomst in geval van faillissement, opheffing of duidelijke insolvabiliteit van de Klant of in geval de Klant zijn verplichtingen niet is nagekomen binnen de toegestane termijn.


8. Eigendomsvoorbehoud

Behoudens bijzondere bepalingen, beschikt TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ, met het oog op de vertrouwelijkheid, over de rechten op alle resultaten en toegepaste methoden en technieken. De Klant beschikt over de resultaten voor eigen gebruik. Ieder ander gebruik dient het voorwerp te zijn van een schriftelijk akkoord vanwege TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ.


9. Personeelsaan- en afwerving door de Klant

Tijdens de opdracht en tijdens de 12 maanden na afloop van deze, is het de Klant verboden personeel van TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ aan- resp. af te werven of hoe dan ook gebruik te maken van hun diensten, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke toestemming van TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ. Iedere inbreuk op dit verbod zal TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ recht geven op schadevergoeding – door de Klant – gelijk aan tweemaal het brutojaarloon van het aan TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ onttrokken personeelslid.


10. Klachten

Iedere klacht of betwisting moet per aangetekend schrijven gemeld worden binnen een termijn van 8 dagen na verzending door TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ van de factuur.  De producten of diensten die binnen deze termijn betwist worden, zullen door onze afdeling kwaliteitscontrole onderzocht worden, die dan de beslissing zal nemen tot eventuele annulering.


11. Garantie

TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ verbindt zich ertoe om producten of diensten te leveren in overeenstemming met de technologische ontwikkeling en mogelijkheden op het moment van levering of dienstverlening en heeft op dit punt een inspanningsverbintenis. Elke andere garantie, in het bijzonder m.b.t. prestaties of resultaten is uitgesloten.


12. Verantwoordelijkheden

De stalen of alle andere voorwerpen die aan TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ worden toevertrouwd, worden verzonden voor risico van de Klant, ongeacht de wijze van verzending, met inbegrip van het transport vergoed door de Klant.  TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ wijst iedere verantwoordelijkheid af voor iedere vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, toegebracht door zijn producten of medewerkers, behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout.  In het geval dat TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ de verantwoordelijkheid op zich neemt, kan de geëiste schadevergoeding in geen enkel geval het bedrag, dat door TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ in de loop van het voorafgaande jaar werd gefactureerd voor de geleverde producten of diensten overschrijden.


13. Het gebruik van de naam en het logo van de Klant

De Klant machtigt TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ om zijn of haar naam (en) en / of logo (s) voor reclamedoeleinden in verband met het gebruik van de diensten van TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ te gebruiken.


14. Bevoegde rechtbank en van toepassing zijnde wetgeving

In geval van betwisting of geschil, heeft de rechtbank van de hoofdzetel van TASTENHOYE NANCY CHRISTIANE JEAN MEJ de exclusieve bevoegdheid. Iedere overeenkomst of transactie die onderworpen is aan deze algemene voorwaarden valt onder het Belgische recht.  Iedere persoon die van rechtswege zijn Vennootschap of Firma vertegenwoordigt, wordt geacht kennis te hebben genomen van de hiervoor vermelde artikelen, deze te aanvaarden en zodoende medeschuldenaar te worden van de facturen, verbonden aan de prestaties waarop de artikelen betrekking hebben. Hij/zij kan op geen enkele wijze een of meerdere van deze voorwaarden betwisten, behoudens, op zijn/haar vraag, schriftelijk toegestane afwijking van onzentwege.